Start Rodzice Pedagog Szkolny

W celu ustalenia spotkania z pedagogiem szkolnym prosimy o wcześniejszy kontakt

pod nr tel: 086 275 20 08 wew. 215Podstawowe zadania pedagoga szkolnego


  1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w rozpoznawaniu potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych.
  2. Udzielanie konsultacji rodzicom i nauczycielom w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  3. Diagnozowanie, rozpoznawanie potrzeb, organizowanie form pomocy ze wskazaniem, możliwości korzystania z zajęć psychoedukacyjnych zmniejszających deficyty rozwojowe, psychologiczne, społeczne.
  4. Interwencje wychowawcze w sytuacjach kryzysowych.
  5. Realizacja zajęć z profilaktyki zachowań społecznie niepożądanych.
  6. Działania na rzecz pomocy materialnej najbardziej potrzebującym uczniom.
  7. Wsparcie i pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniom z rodzin dysfunkcyjnych.
  8. Współpraca z instytucjami działającymi w interdyscyplinarnym zakresie tj.:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

Sąd Rejonowy,

Powiatowa Komenda Policji,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

Poradnia Zdrowia Psychicznego.

  1. Przeciwdziałanie przemocy w szkole i rodzinach. Praca w Lokalnym Zespole Interdyscyplinarnym d.s. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – procedura postępowania Niebieskiej Karty.