Start Rodzice Pedagog Szkolny

Godziny pracy pedagoga szkolnegoponiedziałek 08.00 – 13.30

wtorek 08.00 – 15.00

środa 08.00 – 15.00

czwartek 08.00 – 14.00

piątek 08.00 – 14.00

  

Podstawowe zadania pedagoga szkolnego.


  1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w rozpoznawaniu potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych.
  2. Udzielanie konsultacji rodzicom i nauczycielom w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  3. Diagnozowanie, rozpoznawanie potrzeb, organizowanie form pomocy ze wskazaniem ,  możliwości korzystania z zajęć psychoedukacyjnych zmniejszających deficyty rozwojowe, psychologiczne, społeczne.
  4. Interwencje wychowawcze w sytuacjach kryzysowych.
  5. Realizacja zajęć z profilaktyki zachowań społecznie niepożądanych.
  6. Działania na rzecz pomocy materialnej najbardziej potrzebującym uczniom.
  7. Wsparcie i pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniom z rodzin dysfunkcyjnych.
  8. Współpraca z instytucjami działającymi w interdyscyplinarnym zakresie tj.:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

Sąd Rejonowy,

Powiatowa Komenda Policji,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

Poradnia Zdrowia Psychicznego.

  1. Przeciwdziałanie przemocy w szkole i rodzinach. Praca w Lokalnym Zespole Interdyscyplinarnym d.s. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – procedura postępowania Niebieskiej Karty.