Początek  roku szkolnego

 • 02 września 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna:

 • 23 - 03 stycznia 2020 r.

Ferie zimowe:

 • 20 stycznia – 31 stycznia 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna:

 • 08 - 14 kwietnia 2020 r. 
Zakończenie roku szkolnego 2018/2019
 • 26 czerwca 2020 r.

Ferie letnie:

 • 27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.
Egzamin ósmoklasisty
 • 16, 17, 18 czerwca 2020 r. 

Zgodnie z rozporządzeniem MEN  w sprawie organizacji roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020 są:

 • 14 października 2019r. 
 • 31 października 2019r.
 • 02, 03 stycznia 2020r.
 • 16, 17, 18 czerwca 2020r. (egzamin ósmoklasisty)
 • 30 kwietnia 2020r.
 • 12 czerwca 2020r.

W dniach tych szkoła zapewnia dzieciom zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w świetlicy szkolnej.
Rodzice, którzy chcą pozostawić dzieci pod opieką świetlicy szkolnej w wolnych dniach winni są złożyć pisemną deklarację u wychowawcy.